Obchodní podmínky


I. Obecná ustanovení

 1. Kupující je povinen před započetím nákupu seznámit se s tímto nákupním řádem, dodacími a reklamačními podmínkami.Realizace objednávky je podmíněna souhlasem s obchodními podmínkami.
 2. V případě potřeby (potvrzení objednávky apod.) je kupující kontaktován elektronickou poštou, telefonem.
 3. Pokud není u výrobku uvedena cena, nebo je cena nulová z důvodu přidání nového sortimentu, kupující je oprávněn se o ceně informovat. Prodávající je povinen kupujícímu cenu sdělit v nejbližším možném termínu.
 4. Při internetovém nákupu zboží má kupující právo bez udání důvodu toto zboží vrátit ve lhůtě do 14 dnů po jeho obdržení a požadovat vrácení peněz nebo jiné zboží. Podmínky jsou zpracovány, viz Kapitola III. Právo vrácení zboží bez udání důvodu.
 5. Na prodávané zboží bylo vydáno Prohlášení shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a souvisejících nařízení vlády. Prohlášení o shodě je vydáno na zboží, u kterého to vyžaduje uvedený zákon.

II. Platba za zboží a dodací podmínky

 1. Zda je zboží skladem si můžete zjistit na základě Vašeho dotazu e-mailem nebo telefonicky informovat. Termíny dodání jednotlivých zastoupených výrobců jsou obvykle do 14 dnů. Denní expedice jsou uzavírány ve 14:00 hodin. Potvrzené objednávky po 14:00 hodině budou zařazeny do expedice následující pracovní den. Dodací přepravní lhůtu je dále nutné posuzovat jen jako orientační (viz obchodní podmínky přepravních společností). Při zasílání zboží v rámci České republiky prostřednictvím Zásilkovny nebo České pošty je dodací lhůta zpravidla druhý následující pracovní den. Při zasílání zboží na Slovensko prostřednictvím kurýrní služby DPD je dodaní zpravidla následující pracovní den.
 2. Položky se slevou je možné objednat pouze do výše aktuálního stavu skladu.
 3. Zboží je možné zaplatit následovně:
  1. dobírkou při převzetí zboží,
  2. předplatbou na účet společnosti uvedený na výzvě k platbě,
  3. hotově/platební kartou při převzetí.
  Způsob úhrady potvrdí pracovník společnosti.
 4. V případě nedodržení lhůty splatnosti uvedené na faktuře je společnost oprávněna požadovat úrok z prodlení v dohodnuté resp. zákonné lhůtě.
 5. Pokud je platební podmínka stanovena jako předplatba, a finanční prostředky nebudou připsány do 7 dnů od vystavení výzvy na našem účtu, bude objednávka stornována.
 6. K ceně zboží jsou účtovány expediční poplatky za každý jednotlivý balík - viz Příloha 1.
 7. Pro zákazníky z ostatních zemí. Pro zásilky do ostatních zemí mimo Českou a Slovenskou republiku je expediční poplatek kalkulován dle zvoleného typu přepravy.
 8. Za případné nedostatky v poskytovaných službách dopravcem neneseme zodpovědnost.

III. Právo vrácení zboží bez udání důvodu

 1. Kupující má právo v případě jakékoli nespokojenosti se zaslaným zboží toto zboží vrátit a požadovat za ně peníze nebo jiné zboží.
 2. Toto právo má kupující ve lhůtě 14 kalendářních dnů po obdržení (převzetí) zboží objednané přes internet, nebo jiným elektronickým komunikačním médiem. Lhůta začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží kupujícím.
 3. Vrácením se rozumí předání zboží dopravci (např. Zásilkovně České poště, případně jinému dopravci) nebo přímo prodávajícímu. Náklady na přepravu zboží zpět prodávajícímu hradí kupující. Peníze za zboží včetně zaplacených expedičních poplatků účtovaných při přepravě od prodávajícího kupujícímu budou kupujícímu vráceny převodem na jeho bankovní účet, případně jiným způsobem dle dohody s naším pracovníkem, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 4. Kupující má právo na vrácení zboží bez udání důvodu. V tom případě by mělo být vrácené zboží a obal pokud možno nepoužité, nepoškozené, čisté. Pokud je na obalu zboží bezpečnostní samolepka, přelepka, či pečeť, tato by měla být nepoškozená. Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.
 5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Je logické, že zakoupené zboží si vyzkoušíte, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít prodávající s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.
 7. Následující zboží nelze ze zákona vrátit a spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, zejména pokud se jedná:
  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

IV. Reklamace

 1. Kupující je povinen seznámit se před započetím nákupu s reklamačním řádem.
 2. Reklamace se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Záruční podmínky jsou závislé na druhu a sortimentu zboží.
 4. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození přepravního obalu nebo obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce - České pošty, DPD, PPL, nebo jiných a zboží nepřebírat. Veškeré zasílané zboží je při přepravě pojištěno a odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce.
 5. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, pokud druh výrobku toto vyžaduje. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.
 6. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. Kupující by měl předat prodávajícímu reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, čisté a pokud možno v originálním balení. Oznámení o zjištěných vadách doporučujeme kupujícímu učinit písemně do reklamačního formuláře a přiložit jej k reklamovanému zboží. Je třeba uvést zjištěné vady - o jaké vady se jedná a jak se projevují. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží. Vaše reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající si vyhrazuje právo dle § 19 zákona č. 634/1992 Sb. po dohodě s kupujícím prodloužit reklamační lhůtu o dobu potřebnou k odbornému posouzení vady zboží.
 7. Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího a své stanovisko sdělí kupujícímu.
 8. V případě výměny zboží na základě reklamace hradí kupující výdaje za dopravu do sídla firmy prodávajícího, ale pouze do výše minimálních prokazatelných nákladů na přepravu a prodávající hradí výdaje na dopravu kupujícímu.
 9. Pokud bude zjištěno, že závada nespadá do záruky, bude o tom kupující neprodleně obeznámen a po odsouhlasení hradí náklady na posouzení a opravu výrobku kupující. Sazby za mimozáruční opravy jsou uvedeny v odstavci V. Servisní podmínky.
 10. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době a to prokazatelným způsobem.
 11. Záruční doba začíná běžet dnem, kdy byly splněny veškeré náležitosti pro přijetí reklamace, to znamená bylo převzato zboží a prokázáno právo na uplatnění reklamace. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží na záruční opravě. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady způsobené provozem a běžným opotřebením.
 12. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů.

V. Řešení sporů

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
 2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.
 3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
 6. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.
 7. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
 8. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
 9. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).