Pravidla ochrany soukromí

Jak zpracováváme Vaše osobní údaje?


Společnosti Marek Huisl, IČO: 11993031, se sídlem Písecká 917, 391/65 Bechyně jakožto správci osobních údajů ("Wings4kidsCZ"), kontaktní email: w4k@centrum.cz záleží na ochraně Vašich osobních údajů, proto si prosím přečtěte, jak Wings4kidsCZ zpracovává Vaše osobní údaje, jak s nimi nakládá a jak je chrání.

Vaše osobní údaje zpracováváme v případě, že jste obchodním partnerem, zákazníkem nebo návštěvníkem webových stránek www.w4k.cz.

Jaké moje osobní údaje zpracováváte?


Zejména ty, které potřebujeme pro splnění smlouvy uzavřené na základě Vaší objednávky, tedy identifikační údaje jako je například Vaše jméno, příjmení, doručovací adresa, případně adresa trvalého pobytu, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Jak dlouho budete moje osobní údaje uchovávat?


Podle příslušných právních předpisů jsme povinni uchovávat např. daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Také po dodání zboží na Vaši adresu je třeba uchovávat Vaše osobní údaje z důvodu např. odstoupení od smlouvy, reklamace, uplatňování náhrady škody, a to po dobu 5 let od uzavření smlouvy. Proto např. nemůžeme Vaše osobní údaje smazat hned po odeslání zboží na Vaši adresu ani bezprostředně po Vaší žádosti o výmaz osobních údajů.

Mohou být mé osobní údaje zneužity?


Přijali jsme veškerá možná opatření, aby ke zneužití nebo úniku Vašich osobních údajů nedošlo. K Vašim osobním údajům má přístup pouze omezený počet osob, jež jsou vázány povinností mlčenlivosti, Vaše osobní údaje jsou vhodným způsobem organizačně a technicky zabezpečeny, tedy výpočetní technika je chráněna přístupovými hesly a antivirovým systémem, v písemné podobě jsou Vaše osobní údaje chráněny i fyzickým zabezpečením, tedy v uzamčených prostorách mimo dosah nepovolaných osob. K úniku nebo zneužití Vašich osobních údajů by tedy dojít nemělo.

Předáváte mé osobní údaje nějakým dalším osobám?


K zajištění chodu naší společnosti předáváme Vaše fakturační údaje externí účetní, která je povinna chránit Vaše osobní údaje stejným způsobem jako my, tedy v souladu s platnými právními předpisy. Žádná další třetí osoba k Vašim osobním údajům přístup nemá.

Mám nějaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?


Samozřejmě, náleží Vám veškerá práva, jež Vám přiznávají právní předpisy. Máte možnost nás požádat, abychom Vám sdělili, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a k těmto údajům Vám může být umožněn i přístup. Pokud máte podezření, že zpracováváme neúplné či nesprávné osobní údaje, můžete požadovat nápravu. V případě, že máte podezření, že při zpracování Vašich osobních údajů porušujeme zákon, či jiné platné právní předpisy, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli dotazů nebo informací, nás kontaktujte na shora uvedené e-mailové adrese.